Năm 2020 Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Gia Phú đã được cấp chứng chỉ:

ISO 45001: 2018

ISO 14001: 2015

Năm 2016 Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Gia Phú đã được cấp chứng chỉ ISO 9001: 2015